Eng Est

Entrepreneurial Investment Managers

Teated ja Info osakuomanikele

Palun tutvuge dokumentidega lehe paremal äärel.

Trigoni fondide ostmine ja müümine nüüdsest ilma väljalaske- ja tagasivõtmistasuta (26.09.2017)

AS Trigon Asset Management („Fondivalitseja") teavitab osakute väljalaske- ja tagasivõtmistasude kaotamisest. Vastavalt Trigon Uus Euroopa Fondi, Trigon Venemaa Top Picks Fondi ja Trigon Balti Fondi osakute avaliku pakkumise prospektile võib Fondivalitseja juhatuse otsusega võimaldada investoritele osakute ostmist ja müümist ilma väljalaske- ja tagasivõtmistasuta. Trigon Uus Euroopa Fondi Liik 1, Liik 4, Liik 5 ja Liik 6, Trigon Balti Fondi Liik 3 ning Trigon Venemaa Top Picks Fondi Liik 1, Liik 5 ja Liik 6 osakute puhul puudub osakute väljalaske- ja tagasivõtmistasu juba varasemalt. Alates käesoleva teate avaldamisest on vastavalt juhatuse otsusele võimalik lisaks müüa ilma tagasivõtmistasuta Trigon Balti Fondi Liik 1 – A osakuid ning osta ja müüa ilma väljalaske- ja tagasivõtmistasuta Trigon Balti Fondi Liik 4 – C osakuid ning Trigon Venemaa Top Picks Fondi Liik 4 – C osakuid.

Tasude kaotamine tähendab nii tänaste kui tulevaste klientide jaoks arvestatavat kokkuhoidu Trigoni fondidesse investeerimisel ning ei too tänaste osakuomanike jaoks kaasa kohustusi ega kulutusi.

Teade ei kohaldu meie koostööpartneri eQ vaid Soomes levitatavate Liik 2 – eQ osakutele, mille puhul jäävad väljalaske- ja tagasivõtmistasud kehtima.

Kehtivad andmed väljalaske- ja tagasivõtmistasude kohta on toodud allolevas tabelis:

Trigon Uus Euroopa Fond

Liik 1- A osakud

Liik 4 – C osakud

Liik 6 – E osakud

väljalasketasu

Puudub

Puudub

Puudub

tagasivõtmistasu

Puudub

Puudub

Puudub

Trigon Balti Fond

Liik 1– A osakud

Liik 3 –B osakud

Liik 4 – C osakud

väljalasketasu

N/A

Puudub

Puudub

tagasivõtmistasu

Puudub

Puudub

Puudub

Trigon Venemaa Top Picks Fond

Liik 1–A osakud

Liik 4–C osakud

Liik 5–D osakud

Liik 6–E osakud

väljalasketasu

Puudub

Puudub

Puudub

Puudub

tagasivõtmistasu

Puudub

Puudub

Puudub

Puudub

Osakuomanikel on õigus saada selgitusi muudatuste kohta, võttes Fondivalitsejaga ühendust aadressil funds@trigoncapital.com või telefonil 667 9200.

 Teade Trigon Uus Euroopa Fondi, Trigon Venemaa Top Picks Fondi ja Trigon Balti Fondi uuendatud tingimuste ja prospekti jõustumise ning uuendatud osakute pakkumise teabe kohta (01.09.2017)

AS Trigon Asset Management (Fondivalitseja) teavitab, et 01.09.2017 on jõustunud Trigon Uus Euroopa Fondi, Trigon Venemaa Top Picks Fondi ja Trigon Balti Fondi (ühiselt „Fondid") uued tingimused ja prospekt. Kehtivad tingimused ja prospekt on kättesaadavad Fondivalitseja veebilehel www.trigoncapital.com. Fondivalitseja annab teada, et alates 01.09.2017 saab lisaks seni pakutud Fondide osakutele osta järgmiseid osakuid: Trigon Uus Euroopa Fondi A osak ja E osak, Trigon Venemaa Top Picks Fondi A osak ja Trigon Balti Fondi B osak. Trigon Venemaa Top Picks Fondi E osaku pakkumine on peatatud kuni juhatus otsustab lubada osakuid omandada. Teave osakutega seotud tasude ja kulude kohta on avaldatud Fondide prospektis.

Osakuomanikel on õigus saada täiendavaid selgitusi, võttes Fondivalitsejaga ühendust aadressil funds@trigoncapital.com või telefonil 667 9200.

Teade Trigon Venemaa Top Picks Fondi madalama edukus- ja valitsemistasu kehtivuse pikendamisest (3.08.2017)

Trigon Capital gruppi kuuluv fondivalitseja AS Trigon Asset Management („Fondivalitseja") teavitab Trigon Venemaa Top Picks Fondi madalama edukus- ja valitsemistasu pikendamisest. Fondivalitseja juhatuse 06.02.2017 otsusega kinnitati perioodiks 06.02.2017-06.08.2017 Liik 1 (A osak) ja Liik 4 (C osak) edukustasuks 0% ning Liik 5 (D osak) valitsemistasuks 1,0%. Vastavalt Trigon Venemaa Top Picks Fondi tingimuste punktile 10.1 alapunktile e) võib fondivalitseja juhatus otsustada mõnel perioodil rakendada madalamat valitsemistasu ja edukustasu määra.

Kooskõlas fondi tingimustega otsustas juhatus 06.02.2017 otsusega määratud tasu kehtivust pikendada alljärgnevalt:

-kinnitada alates 06.08.2017 kuni Fondi uute Tingimuste ja Prospekti jõustumiseni 01.09.2017 Trigon Venemaa Top Picks Fondi Liik 1 (A osak) ja Liik 3 (C osak) edukustasuks 0% ning Liik 5 (D osak) valitsemistasuks 1,0%.

Osakuomanikel on õigus saada selgitusi muudatuste kohta, võttes Fondivalitsejaga ühendust aadressil funds@trigoncapital.com või telefonil 667 9200.

Teade Trigon Uus Euroopa Fondi, Trigon Venemaa Top Picks Fondi ja Trigon Balti Fondi uuendatud tingimuste ja prospekti kohta (01.08.2017)

AS Trigon Asset Management (Fondivalitseja) teavitab Trigon Uus Euroopa Fondi, Trigon Venemaa Top Picks Fondi ja Trigon Balti Fondi (ühiselt „Fondid") uute tingimuste ja prospekti kinnitamisest. Muudatused jõustuvad 01.09.2017. Muudetud tingimused ja prospekt on kättesaadavad Fondivalitseja veebilehel www.trigoncapital.com. Muudatused on tingitud uue investeerimisfondi jõustumisest, mille tulemusel on Fondide tingimuse oluliselt lihtsustatud. Kõik tingimustest eemaldatud informatsioon on kättesaadav prospektis. Osakuomanike jaoks on oluline Prospekti muutmine tulenevalt kõrgema depootasu kehtestamisest, mis on tingitud depoopanga uuest hinnakirjast. Osakuomanikel on õigus saada täiendavaid selgitusi tingimuste ja prospekti muudatuste olulisuse kohta, võttes Fondivalitsejaga ühendust aadressil funds@trigoncapital.com või telefonil 667 9200. Fondide osakuomanikel on õigus neile kuuluvad osakud lunastada tagasivõtmistasuta, esitades vastavasisulise tagasivõtmiskorralduse alates ühe kuu jooksul käesoleva teate avaldamisest.

Teade Trigon Venemaa Top Picks Fondi madalama edukus- ja valitsemistasu määramisest (7.02.2017)

Trigon Capital gruppi kuuluv fondivalitseja AS Trigon Asset Management („Fondivalitseja") teavitab Trigon Venemaa Top Picks Fondi madalama edukus- ja valitsemistasu määramisest. Vastavalt Trigon Venemaa Top Picks Fondi tingimuste punktile 10.1 alapunktile e) võib fondivalitseja juhatus otsustada mõnel perioodil rakendada madalamat valitsemistasu ja edukustasu määra. Vastavalt fondi tingimustele ja prospektile on määratud Liik 1 – A osakud ja Liik 4 – C osakud edukustasuks 15% tootlusest, mis ületab 3,5% aastas ning Liik 5 – D osakud valitsemistasuks 2,0% aastas.

Kooskõlas fondi tingimustega otsustas juhatus määrata A ja C osakule madalama edukustasu ning D osakule madalama valitsemistasu alljärgnevalt:

-kinnitada perioodiks 06.02.2017-06.08.2017 Trigon Venemaa Top Picks Fondi Liik 1 (A osak) ja Liik 4 (C osak) edukustasuks 0% ning Liik 5 (D osak) valitsemistasuks 1,0%.

Osakuomanikel on õigus saada selgitusi muudatuste kohta, võttes Fondivalitsejaga ühendust aadressil funds@trigoncapital.com või telefonil 667 9200.

Tasude vähendamine ei too osakuomanike jaoks kaasa kohustusi ega kulutusi.

Teade Trigon Venemaa Top Picks Fondi, Trigon Balti Fondi ning Trigon Uus Euroopa Fondi valitsemise üleandmise kohta (13.09.2016)

Trigon Capital gruppi kuuluv fondivalitseja AS Trigon Funds („Fondivalitseja") teavitab Trigon Venemaa Top Picks Fondi, Trigon Balti Fondi ning Trigon Uus Euroopa Fondi (ühiselt „Fondid") valitsemise üleandmisest Trigon Capital gruppi kuuluvale teisele fondivalitsejale AS-ile Trigon Asset Management ning sellekohasest muudatusest Fondide tingimustes. Fondide valitsemises muid muudatusi ei toimu, muuhulgas ei muutu fondijuhid, fondide investeerimispoliitika, -strateegia ega osakuomanike õigused. Grupisisene Fondide valitsemise üleandmine tuleneb soovist lihtsustada Trigon Capital grupi struktuuri. Fondivalitseja taotlusel andis Finantsinspektsioon Fondide valitsemise üleandmiseks loa ning registreeris Fondide sellekohased tingimuste muudautsed 05.09.2016. a otsusega nr 4.1-1/136. Muudetud tingimustega on võimalik tutvuda Fondivalitseja veebilehel www.trigoncapital.com. Osakuomanikel on õigus saada selgitusi tingimuste muudatuste olulisuse kohta, võttes Fondivalitsejaga ühendust aadressil funds@trigoncapital.com või telefonil 667 9200. Fondide valitsemise üleandmine ning muudetud tingimused jõustuvad 01. novembril 2016. a. automaatselt ning ei too osakuomanike jaoks kaasa kohustusi ega kulutusi.

Teade Trigon Arenevate Turgude Finantssektori Fondi ja Trigon Venemaa Top Picks Fondi ühinemise kohta (05.08.2015)

Teade Trigon Arenevate Turgude Finantssektori Fondi ja Trigon Venemaa Top Picks Fondi ühinemise kohta (05.08.2015) AS Trigon Funds („Fondivalitseja") teavitab Trigon Arenevate Turgude Finantssektori Fondi ühinemisest Trigon Venemaa Top Picks Fondiga (ühiselt „Fondid"). Fondivalitseja taotlusel andis Finantsinspektsioon Fondide ühinemisloa 3.08.2015. a otsusega nr 4.1-1/74. Informatsioon Fondide ühinemise kohta on kättesaadav Fondivalitseja veebilehel www.trigoncapital.comalajaotuses „Finantsturgudele investeerimine". Informatsiooni saab ka Fondivalitsejaga ühendust võttes aadressil funds@trigoncapital.com või telefonil 667 9200. Fondide osakuomanikel on õigus neile kuuluvad osakud lunastada tagasivõtmistasuta, esitades vastavasisulise tagasivõtmiskorralduse alates 11.08.2015. a kl 11:00 (Eesti aeg), kuid hiljemalt 10.09.2015. a kl 11:00 (Eesti aeg), misjärel on Trigon Arenevate Turgude Finantssektori Fond suletud. Ühinemise kuupäev on 18.09.2015. a. Ühinemise jõustumise kuupäev on 21.09.2015. a.

Teade (28.02.2015)

AS Trigon Funds (edaspidi „Fondivalitseja") teavitab Trigon Uus Euroopa Fondi, Trigon Balti Fondi, Trigon Venemaa Top Picks Fondi ning Trigon Arenevate Turgude Finantssektori Fondi (edaspidi: „Fondid") tingimuste muutmisest. Fondide tingimuste muudatus registreeriti Finantsinspektsiooni 27.02.2015. a otsustega nr 4.1-1/15 kuni 4.1-1/18 ning need jõustuvad 31.03.2015. a. Muudetud tingimuste ning prospektidega on võimalik tutvuda Fondivalitseja veebilehel www.trigoncapital.com. Muudetakse muuhulgas tehingukorralduste esitamise tähtaega. Alates 31.03.2015. a on tehingukorralduste esitamise tähtaeg igal pangapäeval kl 11:00 Eesti aja järgi. Osakuomanikel on õigus saada selgitusi tingimuste muudatuste olulisuse kohta, võttes Fondivalitsejaga ühendust aadressil funds@trigoncapital.com või telefonil 667 9200. Muudetud tingimused jõustuvad 31. märtsil 2015. a.

TeadeTrigon Arenevate Turgude Agrisektori Fondi ja Trigon Arenevate Turgude Finantssektori Fondiühinemise kohta (05.03.2014)

AS Trigon Funds („Fondivalitseja") teavitab Trigon Arenevate Turgude Agrisektori Fondi ühinemisest Trigon Arenevate Turgude Finantssektori Fondiga (ühiselt „Fondid"). Fondivalitseja taotlusel andis Finantsinspektsioon Fondide ühinemisloa 28.02.2014. a otsusega nr 4.1-1/9. Informatsioon Fondide ühinemise kohta on kättesaadav Fondivalitseja veebilehel www.trigoncapital.com alajaotuses „Finantsturgudele investeerimine". Informatsiooni saab ka Fondivalitsejaga ühendust võttes aadressil funds@trigoncapital.com või telefonil 667 9200.Fondide osakuomanikel on õigus neile kuuluvad osakud lunastada tagasivõtmistasuta, esitades vastavasisulise tagasivõtmiskorralduse alates 13.03.2014. a, kuid hiljemalt 11.04.2014. a kl 17:00 (Eesti aeg), misjärel on Trigon Arenevate Turgude Agrisektori Fond suletud. Ühinemise kuupäev on 22.04.2014. a. Ühinemise jõustumise kuupäev on 23.04.2014. a.

Teade Trigon Uus Euroopa Kasvufondi tingimuste muutmise kohta (02.12.2013)

AS Trigon Funds (edaspidi „Fondivalitseja") teavitab Trigon Uus Euroopa Kasvufondi (uue nimega Trigon Balti Fond) tingimuste muutmisest. Fondi tingimuste muudatus registreeriti Finantsinspektsiooni 27.11.2013. a otsusega nr 4.1-1/58. Juhul, kui osakuomanik ei nõustu muudatustega, on tal õigus osakud lunastada tagasivõtmistasuta, esitades selleks vastavasisulise tagasivõtmiskorralduse alates 31.12.2013. a kuni 14.01.2014. a kl 17:00 (Eesti aeg). Muudetud tingimuste ning prospektidega on võimalik tutvuda Fondivalitseja veebilehel www.trigoncapital.com. Osakuomanikel on õigus saada selgitusi tingimuste muudatuste olulisuse kohta, võttes Fondivalitsejaga ühendust aadressil funds@trigoncapital.com või telefonil 667 9200. Muudetud tingimused jõustuvad 15. jaanuaril 2014. a.

Teade Trigon Balkani Fondi ja Trigon Uus Euroopa Fondi ühinemise kohta (31.12.2012)

AS Trigon Funds („Fondivalitseja") teavitab Trigon Balkani Fondi ühinemisest Trigon Uus Euroopa Fondiga (ühiselt „Fondid"). Fondivalitseja taotlusel andis Finantsinspektsioon Fondide ühinemisloa 19.12.2012. a otsusega nr 4.1-1/104. Informatsioon Fondide ühinemise kohta on kättesaadav Fondivalitseja veebilehel www.trigoncapital.com alajaotuses „Finantsturgudele investeerimine". Informatsiooni saab ka Fondivalitsejaga ühendust võttes (aadressil funds@trigoncapital.com või telefonil 667 9200). Fondide osakuomanikel on õigus neile kuuluvad osakud lunastada tagasivõtmistasuta, esitades vastavasisulise tagasivõtmiskorralduse alates 10.01.2013. a, kuid hiljemalt 11.02.2013. a kl 17:00 (Eesti aeg). Ühinemise kuupäev on 19.02.2013. Ühinemise jõustumise kuupäev on 20.02.2013.

Teade Trigon Uus Euroopa Väärtusfondi tingimuste muutmise kohta (26.10.2012)

AS Trigon Funds (edaspidi „Fondivalitseja") teavitab Trigon Uus Euroopa Väärtusfondi (uue nimega Trigon Uus Euroopa Fond) tingimuste muutmisest. Fondi tingimuste muudatus registreeriti Finantsinspektsiooni 24.10.2012. a otsusega nr 4.1-1/78. Muudetud tingimustega on võimalik tutvuda Fondivalitseja veebilehel www.trigoncapital.com. Muudatus ei ole osakuomaniku huvide seisukohast olulise tähtsusega, seisnedes vaid fondi nime muutmises. Osakuomanikel on õigus saada selgitusi tingimuste muudatuse olulisuse kohta, võttes meiega ühendust aadressil trigon@trigoncapital.com või telefonil 667 9200. Muudetud tingimused jõustuvad 27. novembril 2012. a.

Teade Trigon Active Alpha Fondi likvideerimise kohta (26.10.2012)

AS Trigon Alternative Funds (edaspidi „Fondivalitseja"), asukoht Viru Väljak 2, Tallinn, Eesti Vabariik, registrikood 11339670, teavitab Trigon Active Alpha Fondi likvideerimisest. Fondivalitseja taotlusel andis Finantsinspektsioon likvideerimiseks loa 24.10.2012. a otsusega nr 4.1-1/77. Fondi depositoorium on Swedbank AS. Fondi võlausaldajatel palume fondi vastu nõuded esitada hiljemalt 27.12.2012. a. Nõudeid ja avaldusi võetakse vastu Fondivalitseja asukohas tööpäeviti kl 9-17 ning aadressil trigon@trigoncapital.com.