Eng Est

Entrepreneurial Investment Managers

Trigoni investeerimisstiil

Aktiivne fondijuhtimine – väärtusinvesteerimine ja aktsiate valimine

Trigon juhib fonde aktiivselt rõhuga üksikute huvitavate aktsiate välja valimisel tervest hulgast Euroopa Liidu uute liikesriikide ja kandidaatriikide börsidel kaubeldavatest aktsiatest. Me keskendume ettevõtte fundamentaalnäitajatele ja otsime atraktiivselt hinnatud ettevõtteid. Lisaks suurettevõtetele investeerime märkimisväärse osa fondide varadest ka väikese ja keskmise suurusega emitentidesse. Hindame iga investeerimisobjekti eraldi. Meie fondide varade jaotus võib aegajalt oluliselt erineda indeksite omast.

Meie fondid on suunatud investoritele, kes soovivad saada osa areneva Euroopa turgudest läbi aktsiate valimise ja väärtusinvesteerimise. Me investeerime Euroopa Liidu uute liikmesriikide (Poola, Tšehhi Vabariigi, Slovakkia, Sloveenia ja Balti riikide) ning kandidaatriikide (Bulgaaria, Rumeenia, Horvaatia, Serbia) noteeritud aktsiatesse. Nende turgude noteeritud aktsiate arv on kokkuligikaudu 600, millest umbes 300 on käinud meie fondijuhtide ja anlüütikute pilgu alt läbi. Trigoni fondid on kokku investeerinud ligikaudu 120-sse ettevõttesse.

Investeerimisstrateegia põhialused

Trigoni investeerimisstrateegia põhineb kahel sambal: 1) üksikute ettevõtete analüüs rõhuga väikese ja keskmise suurusega emitentidel, mis on analüütikute poolt vähe kaetud, ning 2) makromajanduse ja sektorite analüüs, kus on eesmärgiks leida investeerimisvõimalusi tuginedes makromajanduse tsüklitele ja suundadele ning panna paika sobivad sektorite osakaalud.

Ettevõtete analüüs – Meie investeerimiskogemused Kesk- ja Ida-Euroopas näitavad, et parimad aktsiainvesteeringute võimalused leiduvad reeglina vähepopulaarsete ja väikeste ettevõtete seas. Investeerides väikese ja keskmise suurusega ettevõtetesse oleme väga hinnatundlikud ning nõuame, et väikefirmade madalama likviidsuse kaaluks üles kõrgem potentsiaalne tulu.

Makro- ja sektorite analüüs – Meie nägemuse kohaselt erineb Kesk- ja Ida-Euroopa regiooni majanduskonvergentsi efekt erinevates sektorites oluliselt ning piirkonda aktsiainvesteeringute tegemise edu sõltub suuresti valitud sektoritest. Meie fondide investeerimisportfellide sektorite osakaalud võivad aegajalt oluliselt erineda indeksite omast.

Majandusprognoosid – Fondijuht ja pühendunud analüütikud jälgivad asjakohast makroinfot igapäevaselt. Teave uusimate majandusnäitajate kohta edastatakse investeerimiskomiteele, mis paneb paika keskse makromajanduse prognoosi regiooni iga riigi kohta.

Analüüs – Fondijuht ja pühendunud analüütikud teostavad analüüsi mitmesugustel teemadel, mis on fondide investeerimisotsuste jaoks olulised. Eriti oluline on Trigoni enda analüüs väikese ja keskmise suurusega ettevõtete kohta. Iga fondide portfellis oleva ettevõtte kohta teostatakse analüüsi – seda sõltumata sellest, kas kohalikud maaklerid antud ettevõtet katavad. Trigoni enda finantsprojektsioonide kokkuvõtteid koos uudisekommentaaride ja oluliste arengusuundadega arutatakse investeerimiskomitee koosolekutel.

Sektorite valik – Fondijuht ja analüütikud panevad kokku soovitused investeerimiskomiteele sektorite osakaalude kohta. Osakaalud sõltuvad: 1) mitmesugustest pikaajalistest majandustrendidest, mis määravad majandusliku konvergentsi mõju majanduse erinevatele sektoritele, ja 2) turuhindadest nii absoluutsel kui ka suhtelisel baasil.

Valuutastrateegia – Fondijuhid ja investeerimiskomitee usuvad, et teatud Kesk- ja Ida-Euroopa riikide valuutad on ostujõu baasil alahinnatud. Fondijuhtide hinnangul viitab see potentsiaalsele valuutakursside tugevnemisele euro suhtes keskmises ja pikas plaanis. Siiski oleme tulenevalt valuutakursside liikumistest ning makromajanduse arengutest kasutanud ka kursiriski maandamist ning võime seda teha ka edaspidi.

Aktsiate valik – Fondijuhid ja investeerimiskomitee valivad fondi portfelli väärtpabereid nii Trigoni enda kui ka kolmandate osapoolte analüüsi põhjal. Iga investeeringut hinnatakse eraldi võttes arvesse ettevõtte fundamentaalnäitajaid ja hinda. Meie eesmärk on investeerida oluline osa fondide varadest suhteliselt „vähepopulaarsetesse" ja analüüsiga vähe kaetud, peamiselt väikese ja keskmise suurusega, ettevõtetesse, et saada osa nende kõrgemast tõusupotentsiaalist. Fondijuhid ja analüütikud panustavad oluliselt sellesse, et leida, analüüsida ja jälgida (sealhulgas külastada) sellised väikese ja keskmise suurusega investeerimisobjekte. Meie investeerimisfilosoofia tõttu võivad fondide investeeringud kohati oluliselt erineda vastavatest osakaaludest indeksites.

Lisaväärtus me usume, et meie oma analüüs väikese ja keskmise suurusega ja teiste vähe analüüsitud investeerimisobjektide kohta ning muu meie pikka aega kogutud teave ning kogemused selliste investeeringute tegemise kohta moodustavad 70% meie lisaväärtusest. Meie analüüs makromajanduse ja sektorite arengutest Kesk- ja Ida-Euroopa regioonis lisavad hinnanguliselt ülejäänud 30%.

Investeerimisobjektide valiku protsess

Meie investeerimisobjektide valiku protsess jaguneb kolmeks. Esiteks leiab aset kvantitatiivne analüüsiprotsess, kus vaatame ettevõtte finantsaruandeid, laenukoormust, kasvumäärasid, kasumimarginaale, dividendipoliitikat ning võrdleme neid antud sektori teiste firmadega. Teiseks, kui ettevõte tundub kvantitatiivse analüüsi põhjal huvitav, külastame seda ja intervjueerime juhatust. Juhatuse ja ettevõtte läbipaistvus on meie jaoks kriitilise tähtsusega. Ettevõtte külastamine selle tegevuskohas ja juhatuse intervjueerimine moodustab suure osa meie lisatud väärtusest.

Viimaks analüüsime ettevõtet hinnataseme põhjal. Kui hinnatase on atraktiivne, teeme investeeringu. Ettevõtete hindamiseks ei kasuta me keerulisi diskonteeritud rahavoogude mudeleid, vaid pigem vahedat mõistust ja lihtsaid finantssuhtarve. Meie arvates on atraktiivselt hinnatud ettevõte alahinnatud ettevõte, mis kasvab kiiresti ja/või millel on hea dividenditootlus. Meile meeldivad madala laenukoormusega ja madalatel hinnatasemetel kaubeldavad ettevõtted.